Novinky Lednová soutěž o zájezd do Salzburgu !

Lednová soutěž o zájezd do Salzburgu !

Vyhraj s CrossCafe zájezd do Salzburgu pro 2 osoby !! Stačí pouze provést nákup na vaši CrossCard za minimálně 120 Kč a zaregistrovat se na www.crosscafe-salzburg.eu

21. 12. 2018

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE : „VYHRAJTE S CROSSCAFE VÍKEND PRO DVA V SALZBURGU! “

 

Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 1.1. do 31.1.2019 v síti kaváren CrossCafe na území České republiky. Uzávěrka soutěže je 31.1.2019 ve 24.00 hod.

 

Organizátoři soutěže:

Organizátorem soutěže je společnost: TSG Tourismus Salzburg GmbH Auerspergstraße 6, 5020 Salzburg, Rakousko, IČ: 143060h (dále jen „organizátor“). Spolupořadatelem soutěže je společnost: CrossCafe original s.r.o., Ledecká 2207/19, 323 00 Plzeň, ČR, IČ: 29111871 (dále jen „spoluorganizátor“).

 

Účast v soutěži:

Podmínkou účasti v soutěži je nákup v kavárnách CrossCafe nad 120,- Kč s věrnostní kartou CrossCard a následná online registrace na: www.crosscafe-salzburg.eu , vyplněním dotazníku včetně zadání čísla dokladu z nákupu (unikátní kód účtenky) a čísla zákaznické karty CrossCard. Nákup a online registrace musí být učiněni v době konání soutěže. Zaregistrovat se do soutěže je možné i vícekrát, každý doklad o nákupu smí být v soutěži použit pouze jednou.

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce) s trvalým pobytem na území České republiky. Soutěžící se zavazuje uvádět v registračním formuláři pouze pravdivé údaje. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a jejich rodinní příslušníci a právnické i fyzické osoby, které se podílejí na spoluorganizaci soutěže.

 

Princip soutěže:

Výhru získají celkem tři soutěžící, kteří splnili všechny podmínky účasti v soutěži uvedené v těchto pravidlech. Výherci budou určeni podle následovního pravidla: Po vyhodnocení všech registrací budou platné registrace seřazeny vzestupně podle datumu a času zaregistrování do soutěže a 3 výherci budou pak vybráni ze všech platných registrací podle pravidla P/1,1 ; P/3,3 ; P/5,5 ;  (přičemž „P“ představuje počet všech platných registrací). Každý soutěžící může získat pouze jednu výhru v soutěži. Soutěžící je povinen uschovat originál nebo kopii dokladu o zaplacení soutěžního nákupu za účelem ověření platné účasti v soutěži a za účelem vydání výhry. Pokud soutěžící nepředloží platný doklad o nákupu, bude ze soutěže vyřazen a výhru získává účastník, který se umístil jako nejbližší v pořadí. Výherci budou kontaktováni organizátorem soutěže nejpozději do 10 dnů po vyhlášení výsledků, které proběhne dne 6.2.2019. Jména vítězů budou zveřejněna také na stránce www.crosscafe.cz .

 

Ceny do soutěže:

Celkem 3x pobyt pro 2 osoby, na 3dny/2noci, ubytování ve 3*hotelu se snídaní, včetně, 3-denní slevové karty „SalzburgCard“, v Salzburgu.

Výhry budou odevzdány výhercům ve formě pobytového poukazu - voucheru, platného platného 1 rok od data vystavení. Termín čerpání bude upřesněn mezi výhercem a poskytovatelem pobytu, dle volných kapacit partnerských hotelů (kromě rakouských svátků). Výhry budou předány výhercům poté, co předloží k ověření příslušný doklad z nákupu a prokáží svoji totožnost platným dokladem. Termín a způsob převzetí výhry bude stanoven po vzájemné dohodě výherce a organizátorů soutěže. V případě, že se organizátorům soutěže nepodaří zkontaktovat výherce do 21 kalendářních dnů ode dne oznámení o výhře, nebo si v tomto termínu výhru z jakýchkoliv důvodů nepřevezme, organizátoři určí nového výherce, který se umístil jako nejbližší v daném pořadí.

 

Všeobecné podmínky, práva a povinnosti:

Soutěžící odesláním registračního formuláře potvrzuje, že si tato pravidla předtím důkladně přečetl a že s nimi bezvýhradně souhlasí a zavazuje se je plně dodržovat. Soutěžící se zavazuje uvádět v registračním formuláři pouze pravdivé údaje. Organizátoři soutěže neodpovídají za případnou poštovní či jinou dopravu výher či zpráv, reklamace na výhry se nevztahují. Organizátoři soutěže vypořádají případné uhrazení srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy. Organizátoři soutěže si vyhrazují právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže, jsou oprávněni bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla či soutěž pozastavit, odvolat, zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Výhru nelze vymáhat právní cestou ani vyplatit alternativně v hotovosti nebo vyměňovat za jiné nepeněžité plnění.

 

Souhlas s poskytnutím osobních údajů a poučení subjektu údajů:

Soutěžící účastí v soutěži poskytuje společnostem organizátorů soutěže (dále jen „Správce“) a společnosti team4tourism , Franzensgasse 14 /1, A - 1050 Wien, Rakousko IČ: FN319796p, (dále jen „Zpracovatel“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen „Nařízení EU“) a zákona č.101/2000 Sb. ČR o ochraně osobních údajů, zpracovali tyto osobní údaje: jméno a příjmení ; poštovní adresa;
e-mailová adresa; telefon;
(dále jen „údaje“).

Soutěžící souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže do databáze soutěže výhradně za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže a předání výhry. Údaje soutěžících nebudou dále zpracovávány ve smyslu platného zákona o ochraně osobních údajů.

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že organizátoři soutěže jsou oprávněni užít v souladu s ust. § 12 Občanského zákoníku v platném znění, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení, neúplné adresy (název obce), příp. podobizny, pro komerční účely ve všech komunikačních médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátorů soutěže, v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry. Účastník uděluje organizátorům tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení.

Soutěžící bere na vědomí, že podle platného Zákona o ochraně osobních údajů má právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat informaci jaké osobní údaje byli zpracovány, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na organizátory soutěže na e-mailové adrese: tourist@salzburg.info, nebo: crosscafe@crosscafe.cz,  případně na Úřad pro ochranu osobních údajů. Zpracování údajů probíhá ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR).

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro další marketingové účely a poučení subjektu údajů:

a./ Tímto uděluji společnosti TSG Tourismus Salzburg GmbH Auerspergstraße 6, 5020 Salzburg, Rakousko, IČO: FN143060 h, (dále jen „Správce“) a společnosti team4tourism , Franzensgasse 14 /1, A - 1050 Wien, Rakousko, IČ: FN319796p, (dále jen „Zpracovatel“), ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení EU“ ), a ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. ČR o ochraně osobních údajů, v platném znění , svůj výslovný souhlas se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení; poštovní adresa; e-mailová adresa, telefon;  (dále jen „údaje“)

b./  Poskytnuté údaje jsou zpracovány za účelem:                                                                                       

zařazení do databáze správce pro další marketingové účely, tj. zejména nabízení služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, službách, soutěžích a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, ať již jsou tyto marketingové účely realizovány jak správcem, tak subjekty, které správce realizací pověří;

c./ Doba zpracování osobních údajů: Poskytnuté údaje budou Správcem zpracovány po dobu maximálně 5 let.

d./ S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním žádosti na kontaktní údaje společnosti správce dat TSG Tourismus Salzburg GmbH Auerspergstraße 6, 5020 Salzburg, Rakousko, nebo elektronicky zasláním emailu na: tourist@salzburg.info, nebo zpracovatele dat team4tourism , Franzensgasse 14 /1, A - 1050 Wien, Rakousko, nebo elektronicky zasláním emailu na: info@team4tourism.at

e./ Zpracování údajů je prováděno Správcem, údaje však pro Správce mohou zpracovávat případně další třetí subjekty, které budou správcem pro zpracování osobních údajů pověřeny, a to na základě smluv uzavřených podle ustanovení Zákona o ochraně osobních údajů, později Nařízení EU, v platném znění;

f./ Poučení Subjektu údajů (tj. poskytovatele údajů):

Správce tímto v souladu s ustanoveními Zákona o ochraně osobních údajů, později Nařízení EU, v platném znění, informuje, že:

- osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu

- osobní údaje Subjektu údajů nebudou předávány do zahraničí mimo členské státy EU

- Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů

- Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, omezení zpracování, nebo vznést námitku proti zpracování

- Subjekt údajů má v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na Správce a požadovat vysvětlení případně odstranění pochybení, nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 

Tato úplná pravidla soutěže jsou po dobu trvání soutěže uložena v písemné podobě v sídle organizátorů soutěže nebo je možné je stáhnout v elektronické podobě na stránkách soutěže: www.crosscafe-salzburg.eu