CrossCard Podmínky členství

Podmínky členství

Podmínky členství ve věrnostním programu CrossCard upravují pravidla fungování věrnostního programu CrossCard, jakož i práva a povinnosti vyplývající z členství zákazníka ve věrnostním programu a práva a povinnosti provozovatele věrnostního programu ve vztahu k členům tohoto věrnostního programu.

Provozovatelem tohoto věrnostního programu je společnost CrossCafe original s.r.o., Ledecká 2207/19, 323 Plzeň IČ: 29111871.

Podmínky členství jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Účastníkem věrnostního programu CrossCard se stává každý zákazník, který se zaregistruje na https://www.crosscafe.cz/crosscard/ nebo v aplikaci CrossCard řádným a pravdivým vyplněním údajů v registračním formuláři vč. odsouhlasení těchto Podmínek členství a kliknutím na tlačítko „Dokončit registraci“.

Po vyplnění registračního formuláře a jeho odeslání dorazí mailem aktivační odkaz na mailovou adresu uvedenou při registraci. Potvrzením aktivačního odkazu v tomto mailu dochází k založení zákaznického konta CrossKonto.

Provozovatel věrnostního programu CrossCard je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníka za účelem jeho registrace ve věrnostním programu, fungování věrnostního programu a čerpání výhod spojených s tímto věrnostním programem a to v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, které jsou povinné pro registraci do věrnostního programu. Další údaje, které o sobě zákazník poskytne (datum narození, pohlaví, v jakém kraji žije), budou využity v rámci akčních programů (dárky k narozeninám, regionální zvýhodněné programy apod.) a pro účely statistické.

Provozovatel může zpracováním těchto osobních údajů pověřit třetí osoby, nejčastěji dodavatele systému nebo osoby provádějící správu webu, s touto třetí stranou má provozovatel uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu členství zákazníka ve věrnostním programu CrossCard. V případě, že karta CrossCard nebude zákazníkem využívána, za předpokladu, že zákazník neodvolá souhlas se zpracováváním svých osobních údajů dříve, budou osobní údaje zákazníka zpracovávány maximálně po dobu 5ti let. Po této době je provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje jen dle zvláštních právních předpisů nebo po dobu potřebnou pro vymáhání práv provozovatele vůči členovi věrnostního programu.

Osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím informačního systému správce se zajištěním jejich ochrany vhodnou formou technického a organizačního zabezpečení.

Osobní údaje nebudou zpřístupňovány žádným třetím osobám, vyjma vybraných zaměstnanců správce a vyjma spolupracujících subjektů v rámci fungování franchisového konceptu kaváren, případně vyjma externího zpracovatele osobních údajů (dodavatel IT systému). V každém takovém případě bude zajištěna ochrana osobních údajů zákazníků.

Zákazník je oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Pokud dojde k jakékoli změně v osobních údajích zákazníka, je povinen je aktualizovat ve svém zákaznickém kontu CrossKonto. Provozovatel považuje údaje, které zákazník, uvedl, za pravdivé a aktuální.

V případě zrušení členství ve věrnostním programu budou osobní údaje zákazníka vymazány a původní data anonymizována.

Využít program CrossCard lze použít v každé kavárně CrossCafe v České republice.

Fyzickou kartu CrossCard je možné pořídit na kterékoliv kavárně CrossCafe a nabít na ni finanční prostředky.

Nabitá CrossCard slouží jako elektronická peněženka, kterou je možné dle libosti dobíjet. Za nabití získává zákazník bonusy dle aktuální nabídky provozovatele.

Při dobíjení stravenkou se bonusy za nabití nenačítají a zákazník není oprávněn je nárokovat.

Pokud zákazník nechce využívat funkci elektronické peněženky, jednoduše kartu CrossCard nebo QR kód z aplikace CrossCard předkládá obsluze a to vždy před zaplacením nákupu na kavárně. Při předložení karty CrossCard nebo QR kódu z aplikace CrossCard před zaplacením nákupu v kavárnách CrossCafe se zákazníkovi na kartu načtou body, které se ihned promění na slevu, kterou je možné použít při dalším nákupu v CrossCafe.

Bodovou hodnotu produktu lze nalézt na cenovce produktu, na menuboardech a v aktuálních nabídkách kavárny. Nasbírané body se mění na slevu dle pravidla 10b = 1 Kč sleva.

Ať už chce zákazník využívat funkci elektronické peněženky nebo jen sbírat a uplatňovat slevy, je vždy nutné fyzické předložení karty nebo QR kódu v aplikaci CrossCard obsluze kavárny a načtení karty či kódu na kase před zaplacením nákupu, bez fyzického předložení karty či kódu v aplikaci CrossCard není možné využití žádného z benefitů CrossCard při nákupu.

Nárok na načítání bodů, které se promění na slevu na další nákup má zákazník při platbě nákupu všemi formami – hotovostí, stravenkami i platební kartou.

Zákazník si může stav svého CrossKonta kdykoliv zkontrolovat on-line přihlášením do svého zákaznického konta CrossKonto na https://www.crosscafe.cz/crosscard/ nebo v aplikaci CrossCard.

Provozovatel nenese odpovědnost za zničení, ztrátu, odcizení či zneužití karty CrossCard.

Pokud dojde ke ztrátě, odcizení, zneužití či zničení věrnostní karty CrossCard, může ji zákazník prostřednictvím svého CrossKonta zablokovat. Zablokováním karty CrossCard nedochází automaticky ke zrušení členství zákazníka ve věrnostním programu CrossCard. Pokud byla karta zablokována a zákazník má zájem i nadále zůstat členem věrnostního programu CrossCard a čerpat výhody členství, stačí si v kterékoliv kavárně CrossCafe zakoupit kartu náhradní (20 Kč) a tu si následně aktivovat ve svém zákaznickém kontu CrossKonto.

Získané bonusy nelze převádět mezi členy věrnostního programu CrossCard.

Pokud dojde k vrácení zakoupeného zboží, body (tj. slevy) získané za jeho nákup budou z konta zákazníka odečteny. Zákaznické reklamace týkající se připisování bodů za nákup je nutné uplatnit během nákupu, k němuž se připsání bodů vztahuje. Na pozdější reklamace týkající se nepřipsání bodů nebude brán zřetel. Na věrnostní kartu se zpětně v případě zákaznické reklamace nenačítají body z realizovaných nákupů, při nichž nebyla karta fyzicky na kavárně karta předložena.

Přístup do zákaznického konta každého uživatele je zabezpečen přístupovými údaji, tj. uživatelským jménem v podobě emailové adresy a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost v souvislosti s údaji nutnými pro přístup do jeho zákaznického konta. Zákazník není oprávněn poskytnout své zákaznické konto k využívání třetím osobám a je zodpovědný za veškeré úkony, které jsou skrze jeho zákaznické konto činěny. Pokud má zákazník podezření, že došlo k zpřístupnění nebo zneužití jeho přístupových údajů třetí osobou, je povinen bez zbytečného odkladu provést jejich změnu.

Pokud zákazník žádným způsobem nepoužije svou kartu po dobu delší než 2 roky (nepoužívá ji při nákupech v CrossCafe), je provozovatel oprávněn doposud nasbírané bonusy z jeho karty automaticky smazat a CrossCard deaktivovovat.

Provozovatel věrnostního programu zajišťuje údržbu systému prostřednictvím dodavatele systému a z důvodu údržby může dojít k dočasnému přerušení funkčnosti webových stránek, přes které zákazník ke svému kontu přistupuje. V případě nefunkčnosti nebo jiných problémů vyvíjí provozovatel prostřednictvím dodavatele systému aktivity vedoucí k plné funkčnosti věrnostního programu, neodpovídá však za plynulý, bezproblémový a bezpečný chod webových stránek. Provozovatel nezodpovídá za chyby vzniklé z důvodu zásahu třetích osob do webových stránek ani za chyby způsobené jejich užitím v rozporu s jejich určením.

Webový přístup k zákaznickému kontu používá zákazník na vlastní riziko a provozovatel nenese odpovědnost za případnou škodu či problémy vzniklé užíváním tohoto webového přístupu.

Webové stránky www.crosscafe.cz vč. stránek https://crosskonto.crosscafe.cz jsou chráněny autorským právem provozovatele. Provozovatel nenese zodpovědnost za úplnost a přesnost informací uvedených na těchto webech.

Zákazník má možnost své členství ve věrnostním programu CrossCard zrušit. Žádost na zrušení svého členství, tj. zrušení svého zákaznického konta CrossKonto a deaktivování karty, zašle na mailovou adresu crosscard@crosscafe.cz.

Sám provozovatel CrossCafe original může zrušit zákaznické konto a deaktivovat věrnostní kartu a to především v případech, kdy vznikla odůvodněná obava, že docházelo a může docházet k zneužití zákaznického konta či věrnostní karty.

Zrušení členství provozovatelem je možné jen za podmínek uvedených v těchto Podmínkách členství. Provozovatel je povinen zrušení oznámit dříve než k němu dojde zákazníkovi a to prostřednictvím emailu. Provozovatel vyzve zákazníka k odstranění případných nedostatků, které zakládají na zrušení členství provozovatelem za podmínek uvedených v těchto podmínkách členství.

Při zrušení členství ve věrnostním programu ve smyslu bodů popsaných výše, není zákazník oprávněn požadovat po provozovateli žádné doposud neuplatněné výhody či jiné výhody a nároky vyplývající i nevyplývající z členství ve věrnostním programu.

Provozovatel je oprávněn znění Podmínek členství ve věrnostním programu CrossCard měnit. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek členství v programu. Při změně podmínek o tomto provozovatel informuje na svém webu www.crosscafe.cz a dalšími vhodnými cestami tak, aby se se změnou mohl každý zákazník seznámit dopředu a bez obtíží.

Neplatností nebo neúčinností dílčích ustanovení v podmínkách členství není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Provozovatel je oprávněn věrnostní program zrušit, je však povinen o tom členy programu na svém webu www.crosscafe.cz v předstihu informovat a seznámit zákazníky s datem zrušení programu. Pokud byly tyto podmínky dodrženy, nevznikají provozovateli žádné závazky vůči zákazníkům z titulu nevyčerpaných výhod či jiných nároků spojených i nespojených s ukončeným věrnostním programem.

Otázky k fungování věrnostního programu CrossCard, k uživatelskému účtu (zákaznické konto) a k ochraně a zabezpečení dat na straně provozovatele CrossCafe original je možné zasílat emailem na crosscard@crosscafe.cz .

Tyto podmínky členství nabývají účinnosti dne 22. 10. 2020.