Souhlas se zpracováním kontaktní emailové adresy

Vymezení pojmů:

Subjekt údajů: Vy jako fyzická osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány
Správce: CrossCafe original s.r.o., Ledecká 2207/19, 323 Plzeň, IČ: 29111871 jako obchodní společnost zpracovávající údaje.Jako Subjekt údajů poskytuji tímto Správci, po seznámení se s celým obsahem tohoto prohlášení, své osobní údaje a uděluji souhlas s jejich shromážděním a zpracováváním ve smyslu nařízení EU č. 2016/679 (GDPR- General Data Protection Regulation) (dál jen „Souhlas“).


Jako subjekt údajů prohlašuji, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že mnou uvedené osobní údaje jsou pravdivé a přesné. Mám právo na opravu nepřesných či nesprávných osobních údajů, popř. na jejich doplnění.


Souhlas se zpracováváním mých osobních údajů poskytuji výslovně pro tyto účely v tomto rozsahu a tímto způsobem:


Účel: odběr newsletteru zaslaného prostřednictvím elektronických prostředků s informacemi o novinkách a produktech vč. aktuálních obchodních a marketingových sdělení

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: kontaktní emailová adresa


Způsob udělení Souhlasu: Souhlas k odběru newsletteru a zpracování těchto dat uděluji vyplněním emailové adresy a kliknutím na tlačítko „Chci odebírat“ na webu www.crosscafe.cz nebo kliknutím na tlačítko „Ano, chci dostávat newsletter“ ve formuláři zákaznického konta Crosskonto https://crosskonto.crosscafe.cz/

Jsem oprávněn Souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který jsem dal před jeho odvoláním. V případě, že Souhlas nebude odvolán, beru na vědomí, že osobní údaje budou zpracovávány nejdéle po dobu 5ti let.

Zavazuji se Souhlas odvolat buď kliknutím na odhlašovací tlačítko v patičce zaslaného libovolného newsletteru CrossCafe nebo zrušením souhlasu přímo v zákaznickém kontu CrossKonto v sekci Můj profil, v políčku „Ano, chci dostávat newsletter“.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího se souhlasu, který byl dán před tímto odvoláním.

Osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a správce je bude zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím informačního systému správce se zajištěním jejich ochrany vhodnou formou technického a organizačního zabezpečení. Mé osobní údaje nebudou zpřístupňovány žádným třetím osobám, vyjma vybraných zaměstnanců správce a případně vyjma externích zpracovatelů osobních údajů. V každém případě správce zajistí jejich ochranu.

Mám právo na přístup k poskytnuté kontaktní emailové adrese, právo na její opravu, aktualizaci nebo výmaz. Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost uvedeného osobního údaje.

V případě, že správce nesplní své povinnosti při zpracovávání osobních údajů na základě Souhlasu, mám právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Poskytnutá kontaktní emailová adresa bude zpracovávána automatizovaně v elektronické podobě.