Novinky SOUTĚŽ O TERMOBOX NA POLÉVKU

SOUTĚŽ O TERMOBOX NA POLÉVKU

ANEKTA ZDE

Vyplň krátkou anketu a zapoj se do soutěže!

6. 1. 2022

PRAVIDLA SOUTĚŽE – TERMOBOX NA POLÉVKU

Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 1. 2. 2021 do 28. 2. 2021 v síti kaváren CrossCafe na území České republiky. Uzávěrka soutěže je 28. 2. 2021 ve 24.00 hod.

Organizátor soutěže:

Organizátorem soutěže je společnost: CrossCafe original s.r.o., Ledecká 2207/19, 323 00 Plzeň, ČR

Soutěžící:

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce) s trvalým pobytem na území České republiky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora, jejich rodinní příslušníci a právnické i fyzické osoby, které se podílejí na spoluorganizaci soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže osoby, které nesplňují uvedené podmínky.

Princip soutěže:

Účastník soutěže musí hlasovat v online anketě vytvořené CrossCafe original, s.r.o. Zaregistrovat se takto do soutěže je možné pouze jednou. Pro účast v soutěži musí účastník uvést své číslo CrossCard a e-mailovou adresu. V případě, že účastník není členem věrnostního klubu CrossCard, postačí e-mailová adresa.

Ceny do soutěže:

5 termoboxů na polévku.

Způsob výběru výherců:

Výherci budou vylosováni v kanceláři CrossCafe original za přítomnosti alespoň 3 zaměstnanců.

Způsob předání výher:

Výhry budou připraveny k předání výhercům na jimi udané kavárně do 14 dní od ukončení soutěže. Pokud výherce nebude na zprávu oznamující výhru reagovat do 14 dnů od jejího doručení, výhra propadá organizátorovi soutěže.

Všeobecné podmínky, práva a povinnosti:

Organizátoři soutěže si vyhrazují právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže, jsou oprávněni bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla či soutěž pozastavit, odvolat, zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Výhru nelze vymáhat právní cestou ani vyplatit alternativně v hotovosti nebo vyměňovat za jiné nepeněžité plnění.

 

 

Souhlas s poskytnutím osobních údajů a poučení subjektu údajů:

Účastí v soutěži soutěžící souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže do databáze soutěže. Osobní údaje jsou užity výhradně za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže a předání výhry výhercům (dále také jen „účely“). Údaje soutěžících nebudou dále zpracovávány ve smyslu platného zákona o ochraně osobních údajů a nařízení EU č. 2016/679 (GDPR) pro jiné než uvedené účely. Po ukončení soutěže a předání výhry nebudou osobní údaje soutěžících žádným způsobem uchovávány.

Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že při účasti v soutěži může být v případě výhry označen veřejně jako výherce na sociálních sítích či na internetové stránce organizátora.

Soutěžící bere na vědomí, že má právo: vzít souhlas kdykoliv zpět; požadovat informaci, jaké osobní údaje byly zpracovány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit; požadovat výmaz těchto osobních údajů; v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na organizátory soutěže na e-mailové adrese: marketing@crosscafe.cz,  případně na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud soutěžící odvolá souhlas s užitím osobním údajů k uvedeným účelům, vyhrazuje si organizátor právo vyloučit soutěžícího ze soutěže, neboť bez uvedených údajů nebude možné zajistit účast soutěžícího v soutěži.

Tato pravidla jsou k dispozici na www.crosscafe.cz/soutez-polevky